گالری ما

اطلاعات تماس

vray mtl:

یکی از پر کاربرد ترین متریال های ویری, ویری mtl میباشد.( Vray mtl)
که در اینجا ما به بررسی مقدماتی تمام پارامتر های ویری به صورت جز به جز میپردازیم.

پارامتر های بخش diffuse:

متریال vray mtl

گزینه diffuse:

این گزینه رنگ diffuse متریال را مشخص می کند. رنگ واقعی duffuse یک سطح به رنگ های بازتاب و انکسار نیز بستگی دارد.(که در ویدیو های آموزشی در آینده در این خصوص توضیح خواهیم داد)

گزینه roughness:

این پارامتر میتواند برای شبیه سازی سطوح زمخت و خشن یا سطوحی که با خاک پوشیده شده مناسب باشد.

پارامتر های Reflection:

متریال vray mtl

گزینه reflect:

این گزینه رنگ reflection را مشخص میکند.توجه داشته باشید که رنگ reflection بر diffuse تاثیر خواهد گذاشت که در ویدیو آموزشی به آن میپردازیم.

گزینه highlight glossiness:

این گزینه هایلایت دستی ایجاد میکند که چون نتایج فیزیکی مناسبی را ایجا نمی کند برای کارهای رئال مناسب نیست.

گزینه reflection glossiness:

این گزینه تیزی یا شارپ بودن بازتاب ها را کنترل میکن,مقدار عددی 1 به این معنی است که بازتاب کاملا آینه است.
و هر چه میزان این عدد به صفر نزدیک شود blurryتر میشود.(متریال کدر میشود)
متریال vray mtl
رنگ RG: سیاه 0-0-0
متریال vray mtl
رنگ RG: خاکستری 127-127-127
متریال vray mtl
رنگ RG: سفید 256-256-256

 

گزینه subdivs:

این گزینه کیفیت glossy را کنترل میکند هر چقدر میزان این عدد کم باشد سرعت رندر بیشتر و کیفیت کمتر است.

گزینه use interpolation:

ویری میتواند از یک برنامه caching مشابه با irradiance map برای افزایش سرعت رندر برای محاسبات glossy reflection استفاده کند.در بخش reflection interpolation مختصر به این موضوع میپردازیم.

گزینه ی dim distance:

این گزینه فاصله ای است که پس از آن پرتو های بازتاب یافته دیگر پس از آن منتشر نخواهند شد .

گزینه dim fall off:

این گزینه شعاع fall offرا برای dim distance مشخص می کند.

گزینه effect channal:

این گزینه مشخص میکند که کدام کانال ها تحت تاثیر بازتاب قرار گیرند.

گزینه fresnel reflection:

فعال کردن این گزینه شدت و قدرت بازتاب را به زاویه دید از سطح وابسته میکند.
متریال هایی مانند شیشه به صورت طبیعی نور را به این روش بازتاب میدهند.توجه کنید که جلوه ی fresnel به ضریب بازتاب(ior)بستگی دارد.

گزینهFresnel ior:

این گزینه به صورت پیش فرض در refraction قفل است ولی میتوانید برای دسترسی به کیفیت مطلوب تر این قفل را باز کرد.
متریال vray mtl
فرسنل:2

 

متریال vray mtl
فرسنل:1.2
متریال vray mtl
فرسنل: خاموش

گزینه مکس max depth:

این گزینه تعداد دفعاتی که یک پرتو میتواند بازتاب داده شود را مشخص میکند.

گزینه exit color:

اگر یک پرتو به بالاترین عمق بازتاب خود برسد ,این رنگ بدون این که پرتوی بیشتری منتشر کند نشان داده میشود.

پارامتر های refraction:

متریال vray mtl

گزینه refract:

رنگ refraction را مشخص میکند.رنگ واقعی refraction به reflection وابسته است.
متریال vray mtl
Refract = سیاه
(0, 0, 0)
متریال vray mtl
Refract = خاکستری
(192, 192, 192)
متریال vray mtl
Refract = سفید
(256, 256, 256)

گزینه glossiness:

میزان تیزی انکسارها را کنترل میکند 1 به معنی انکسار کاملا شیشه,مقادیر پایین باعث مات شدن میشود.

گزینه subdivs:

این گزینه کیفیت glossy refraction را کنترل میکند میزان زیاد کیفیت بالا ولی زمان رندر هم افزایش میابد.

گزینهuse interolation:

ویری میتواند از یک برنامه یcaching مشابه با irradiance map برای افزایش سرعت رندرینگglossy refraction و translucencyاستفاده کند.(جزئیات بیشتر در بخش refaction interpolation)

گزینه affect shadow:

اگر فعال باشد باعث عبور نور میشود.

گزینه Affect chanal:

مشخص میکند که شفافیت در چه کانالی تاثیر گذار باشد.

گزینه dispersion:

محاسبات مربوط به انتشارطول موج واقعی نور را فعال میکند.

گزینه abbe:

باعث افزایش یا کاهش جلوه ی dispersion میشود,که با میزان despersion رابط عکس دارد.
متریال vray mtl
abbe:غیرفعال
متریال vray mtl
abbe:فعال،10

گزینه ior:

ضریب انکسار برای متریال را مشخص میکند,میزان یک یعنی نور بدون تغییر جهت ازجسم عبور میکند.و تغییر این عدد باعث تغییر در زاویه نور میشود.

 

متریال vray mtl
IOR = 0.8
متریال vray mtl
IOR = 1.0
متریال vray mtl
IOR = 1.3

متریال vray mtl
IOR = 1.8

گزینه max refraction:

تعداد دفعاتی که یک پرتو میتواند refract داده شود را مشخص میکند.

گزینهexit color:

اگر این گزینه فعال باشد و یک پرتو به عمق نهایی انکساربرسد,آن پرتو پایان خواهد یافت و رنگ خروجی نشان داده خواهد شد.زمانی که خاموش باشدپرتویی انکسار نخواهد یافت و بدون تغییر ادامه میابد.

گزینه fog color:

مشخص کننده فرسایش نور در هنگام عبور از درون یک متریال است,مناسب برای زمانی که میخواهیم اجسام با ضخامت بیشتر از اجسام نازک تفکیک کنیم.
متریال vray mtl Fog color = سفید
(255, 255, 255)
متریال vray mtlخاکستری=Fog color
(243, 243, 243)
متریال vray mtlFog color = سبز
(230, 243, 213)

گزینه fog multiplier:

این گزینه شدت تاثیر جلوه ی fog را مشخص میکند.
  متریال vray mtl

Fog multiplier = 0.5

متریال vray mtl

Fog multiplier = 1.0

متریال vray mtl

Fog multiplier = 1.5

گزینهfog bias:

این پارامتر این امکان را میدهد که روش fog color را تغییر دهد,با تنظیماین پارامترمیتوانید کاری کنید که قسمت های نازک شفاف تر به نظر برسند.

پارامتر های translucency

متریال vray mtl

گزینه type:

این گزینه الگوریتم مربوطبه محاسبه ماتی را انتخاب میکند.
توجه کنید که برایمشاهدهی این جلوه انکسار باید فعال باشد.در حال حاضر single bounce scattering پشتیبانی میشود.

گزینه none:

هیچ translucency برای متریال وجود ندارد.

گزینه Hard(wax) model:

این مدل به خصوص برای متریال های سخت نظیر سنگ مرمرمناسب است.

گزینه soft(water)model:

شفافیت برای اب ولی برای نسخه های جدید vray توصیه نمیشود.

گزینه Hybrid model:

این گزینه واقعی ترین مدل sss و برای شبیه سازی مناسب پوست,شیر ,آب میوه و سایر متریال های نیمه شفاف

گزینه back side color:

معمولا رنگ جلوه ی translucency بستگی به fog دارد این پارامتر امکان میدهد که ته رنگی به (translucensy(sssاضافه کنید.

گزینه thickness:

این گزینه پرتوهایی که زیر سطح منتشر میشوند را محدود میکند,این زمانی مفید است که نیازی نداشته باشید کل جسم از sub surface ردیابی شود,زمان رندر میکاهد.

گزینه scatter cofficent:

این گزینه میزان scattering درون جسم را مشخص میکند, مقدار 0 یعنی پرتوها در همه ی جهات پخش میشوند و مقدار یک یعنی در تمام sub surface در یک جهت حرکت میکند مثل هوا

گزینه forward/backward coefficient:

این گزینه جهت توزیع پرتو ها را کنترل میکند,مقدار عددی صفر یعنی یک پرتو میتواند تنها به جهت جلو برود(به سمت درون آبجکت)
مقدار عددی 0.5 به این معنی است که یک پرتو شانس مساوی برای رفتن به جلو و عقب دارد,مقدار عددی 1 نیز بدان منظور است که هر پرتو به سمت خارج ابجکت توزیع میشود.

گزینهlight multiplier:

ضریبی برای ماتی متریال میباشد.

پارامتر بخش self-illumination:

متریال vray mtl

گزینه self-illumination:هر چه روشن تر باشد حالت خود نوردهی جسم بیشتر است.

گزینه gi:

زمانی که این گزینه فعال باشد self-illuminationپرتو. های روشنایی gi را تحت تاثیر قرار میدهد و به سطح اجازه میدهد که نور را در نزدیکی ابجکت منتشر کند.

گزینه ی multuplier:

ضریبی برای تقویت self-illuminationمیباشد.

پارامتر های BRDF:

متریال vray mtl

این پارامتر نوع بازتاب glossy و highlight رابرای متریال مشخص میکند.
این پارامترها تنهادر صورتی که reflection سیاه نباشد و reflection glossiness عدد 1 نباشد تاثیر خواهد داشت.

گزینهtaype:

این گزینه نوع BRDF(شکل هایلایت)را تعیین میکند که چهار حالت میباشد.
متریال vray mtl

Type: Phong

متریال vray mtl

Type: Blinn

متریال vray mtl

Type: Microfacet GTR (GGX)

Type: Ward

گزینه soften:

این پارامتراین امکان را به کاربر میدهد که انتقال از مناطق تیره به روشن در بازتاب های specular را نرم کند.

گزینه fix dark glossy edges:

فعال کردن این گزینه لبه های تیره را که گاهی بر روی ابجکت هایی با متریال glossy ظاهر میشونداصلاح میکند.

گزینه ی anisotropy:

این گزینه شکل هایلایت را مشخص میکند.مقدار عددی 0به معنی هایلایت های ایزوتروپیک است.مقادیر منفی و مثبت هایلایت هایی به مانند براش خوردهرا ایجاد میکند
متریال vray mtl

Anisotropy = 0.0, Rotation = 0.0

متریال vray mtl

Anisotropy  = -0.5, Rotation = 80.0

متریال vray mtl

Anisotropy = -0.5, Rotation = 160.0

متریال vray mtl

Anisotropy = -0.8, Rotation = 0.0

پارامتر های بخش uv vector derivations:

با استفاده از این گزینه جهت افکت anisotrophic مشخص میشود.

گزینه localaxis:

جهت بر اساس محور محلی

گزینهmap channel:

جهت بر مبنایmapping channelانتخاب شده قرار میگیرد.
ادامه دارد…!
 ویری ساخت شرکت بلغارستانی کیاسگروپ (Chaos Group) است که به صورت یک افزونه یا پلاگین به نرم‌افزارهای اصلی در زمینه سه بعدی‌سازی اضافه می‌شود. اولین نسخه این پلاگین در سال ۱۹۹۷ روانه بازار شد و با گذشت مدت زمان کمی توجه بسیاری از هنرمندان تصویر ساز سه بعدی را به خود جلب نمود در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان این پلاگین از محبوبیت بسیار بالایی در میان معماران برخوردار است.

 

admin

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *